předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 8

Napište program, který na obrazovku vypíše do jednoho řádku sled znaků "a" až "z" a do dalšího řádku sled znaků "A" až "Z".


program ukol8;

uses crt;
var
   znak:char;

begin
   clrscr;
   for znak:='a' to 'z' do write(znak); {vypis malych znaku}
   writeln;
   for znak:='A' to 'Z' do write(znak); {vypis VELKYCH ZNAKU}
end.

Zpět na: Lekce 5


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal