předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 7

Doplňte program z cvičení 3 o jednoduché menu, ve kterém bude možno zvolit tvar nádrže (kvádrová, válcová, kulová). Položky menu budou voleny klávesou: Kvádrová nádrž - 'K', Válcová nádrž - 'V', Kulová nádrž - 'O', pokud bude stisknuta jiná klávesa, program se ukončí.

Rada: použijte funkci ReadKey jednotky CRT


program ukol7;

uses crt;

const spotreba=10;

var n:integer;     {n=pocet osadniku}
  a,b,d,v,objem:real; {a,b=strany podstavy; v=vyska}
            {d=prumer podstavy/koule}

begin
   writeln('Vyberte tvar nadrze:');  {menu}
   writeln('Kvadrova nadrz - "K"');
   writeln('Valcova nadrz - "V"');
   writeln('Kulova  nadrz - "O"');
   writeln('Konec - ostatni klavesy');
   writeln('-----------------------');
   write('Vase volba?');

   case UpCase(ReadKey) of {prevede na velka pismena}
   'K':begin
     writeln(' K V A D R');
     write('Zadejte prvni stranu podstavy [m]: ');
     readln(a);
     write('Zadejte druhou stranu podstavy [m]: ');
     readln(b);
     write('Zadejte vysku kvadru [m]: ');
     readln(v);
     objem:=a*b*v;
     end;
   'V':begin
     writeln(' V A L E C');
     write('Zadejte prumer podstavy [m]: ');
     readln(d);
     write('Zadejte vysku valce [m]: ');
     readln(v);
     objem:=pi*sqr(d)/4*v;
     end;
   'O':begin
     writeln(' K O U L E');
     write('Zadejte prumer nadrze v metrech [m]: ');
     readln(d);
     objem:=1/6*pi*d*d*d;
     end;
   else exit; {stisknuti ostatnich klaves => ukonceni programu}
   end;

   write('Zadejte pocet osadniku: ');
   readln(n);

   writeln('-------------------------------------');

   writeln('Nadrz o objemu ',objem:2:2,' metru krychlovych,');
   writeln('tedy ',(objem*1000):2:0,' litru, vystaci ',n,' osadnikum');
   write('na ',((objem*1000)/(n*spotreba)):0:0,' dnu');
   writeln(' pri spotrebe ',spotreba,' litru na osobu a den');
end.

Zpět na: Lekce 4


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal