předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 24

Vytvořte program, který bude v textovém souboru vytvářet telefonní seznam. Jméno souboru bude zadávat uživatel při spuštění programu (lze i s cestou). Soubor bude mít hlavičku, pod kterou budou uvedena data ve tvaru viz. ukázka. Data nebudou nijak tříděna. Vytvořte procedury pro výpis obsahu souboru, přidání nové položky do souboru a pro výběr (založení) jiného souboru. Uživatel bude mít rovněž možnost současný soubor zcela zrušit. V tomto případě pak bude tázán, zda chce otevřít jiný soubor, nebo chce program ukončit.


program ukol24;
uses crt;
const {konstanta pro generovani dotazu behem zadani}
  polozka: array[1..4] of string= ('prijmeni','jmeno',
  'telefonni cislo','cislo na mobil');
var
  zadani,radek,soubor:string;
  s:text;          {textovy soubor}
  i:integer;
  odpoved:char;

procedure novy; {vytvori novy soubor}
 begin
 rewrite(s);
  write(s,'Prijmeni':15); {a zapise do neho hlavicku}
  write(s,'Jmeno':15);
  write(s,'Telefon':15);
  writeln(s,'Mobil':15);
  for i:=1 to 60 do write(s,'-');
  writeln(s);
 close(s);
 end;

procedure inicializace;
 begin
 clrscr;
 write('Jmeno souboru: '); {vyber souboru}
 readln(soubor);
 assign(s,soubor);
 {$I-}
 reset(s);       {testuje jestli soubor existuje}
 {$I+}
 if ioresult<>0 then novy {kdyz ne tak ho vytvori}
  else close(s);
 end;

procedure vypis; {vypise obsah souboru}
 begin
 clrscr;
 reset(s);
 while not eof(s) do begin
  readln(s,radek);
  writeln(radek);
 end;
 repeat until keypressed;
 close(s);
 end;

procedure vymaz; {vymaze aktualni soubor}
 begin
 clrscr;
 erase(s);
 writeln('Soubor ',soubor,' byl smazan!');
 writeln('Chcete vybrat jiny soubor A/N');
 if upcase(readkey)='A' then inicializace {otevre bud jiny soubor}
  else halt;               {nebo ukonci program}
 end;

procedure pridat; {prida polozku do souboru}
 begin
 append(s);
 repeat
  clrscr;

  for i:=1 to 4 do begin {generuje dotaz pomoci konstant}
  write('Zadejte ',polozka[i],': ');
  readln(zadani);
  write(s,zadani:15);
  end;

  writeln(s);
  writeln('----------------------');
  writeln('Dalsi zaznam? (A/N)');
 until upcase(readkey)<>'A';
 close(s);
 end;

begin  { hlavni program - menu}
 inicializace;
 repeat
 clrscr;
 writeln('Soubor: ',soubor);
 writeln('---------------------');
 writeln('Vypsat obsah ...... V');
 writeln('Pridat polozku .... P');
 writeln('Smazat soubor ..... S');
 writeln('Zmena souboru ..... Z');
 writeln('---------------------');
 writeln('Konec ........... Esc');
 odpoved:=upcase(readkey);
 case odpoved of
  'V': vypis;
  'P': pridat;
  'Z': inicializace;
  'S': vymaz;
 end;
 until odpoved=chr(27);
end.

Zpět na: Lekce 10


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal