předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 23

Napište program, který najde a do textového souboru zapíše prvočísla do max, kde max bude konstanta. Soubor bude mít jednoduchou hlavičku ve tvaru: "Prvočísla do .... ". Funkci programu vyzkoušejte hledáním prvočísel do 10 000, jako v mém řešení - soubor cisla.txt.


program ukol23;
uses crt;
const max=10000;
var
  i,j:longint;
  s:text;
  je:boolean;

begin
 clrscr;
 assign(s,'c:\cisla.txt');
 rewrite(s);
 clrscr;
 writeln(s,'Prvocisla do ',max); {vypise hlavicku souboru}
 writeln('Program pracuje');
 for i:=2 to max do begin {zjistuje podle nedelitelnosti zda}
  je:=true;        {cislo je nebo neni prvocislem  }
  for j:=(i div 2) downto 2 do if (i mod j)=0 then je:=false;
  if je then write(s,i:5);
 end;
 close(s);
 writeln('-----------------');
 writeln('Soubor byl ulozen');
 repeat until keypressed;
end.

Zpět na: Lekce 10


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal