předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 22

Vytvořte pole o 20 prvcích typu integer, do kterých načtěte náhodné hodnoty od 0 do 100. Pole setřiďte sestupně metodou SELECT SORT. Upravte funkci max z 19. cvičení a využijte ji v řešení. Na obrazovku vypište prvky pole před a po setřídění.


program ukol22;
uses crt;
const n=20;
type pole=array [1..n] of integer;
var i:integer;
   cisla:pole;
   ukaz:integer;

function max(a,b:integer):integer;
 var p,j:integer;
 begin
  p:=0;
  for j:=a to b do begin {hleda maximum a jeho index - ukaz}
   if cisla[j]>p then begin
    p:=cisla[j];
    ukaz:=j;
   end;
  end;
  max:=p;
 end;

procedure trid;
 var j,p:integer;
 begin
   for j:=1 to n do begin
   p:=cisla[j];
   cisla[j]:=max(j,n);  {prohodi hodnotu na indexu j}
   cisla[ukaz]:=p;    {s maximem na indexu ukaz}
   end;
 end;

begin
  clrscr;
  randomize;

  for i:=1 to n do begin
   cisla[i]:=random(100);
   write(cisla[i]:4);
  end;

  writeln;
  trid;
  for i:=1 to n do write(cisla[i]:4);

  repeat until keypressed;
end.

Zpět na: Lekce 9


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal