předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 20

Vytvořte program, který zpracuje výsledky fyzikálního měření. Načte hodnoty n měření a určí střední hodnotu měření, největší odchylku od střední hodnoty, aritmetický průměr naměřených hodnot, průměrnou odchylku a relativní odchylku. Pro jednotlivé výpočty napište funkce. K výpočtu střední hodnoty měření můžete s výhodou použít funkce min a max z předchozího cvičení (musíte je však upravit pro práci s reálnými čísly). Hodnoty zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. Počet měření n bude konstanta např. 10. Zkuste upravit barvy výstupu na obrazovku (např. žlutý text na modrém pozadí).

Pozn.: popis teorie ke zpracování naměřených hodnot naleznete v knize Mechanika (Fyzika pro gymnázia) - laboratorní cvičení Základy fyzikálních měření (str. 319)


program ukol20;
uses crt;
const n=10;
type pole=array [1..n] of real;
var
  i:integer;
  mereni:pole;
  stredni:real;

function prumer:real; {pocita aritmeticky prumer namerenych hodnot}
 var soucet:real;
 begin
  soucet:=0;
  for i:=1 to n do soucet:=soucet+mereni[i];
  prumer:=round(soucet/n*100)/100; {zaokrouhleni na 2 mista}
 end;

function odchylka:real; {pocita prumernou odchylku}
 var soucet,prum:real;
 begin
 soucet:=0;
 prum:=prumer;
 for i:=1 to n do soucet:=soucet+(abs(prum-mereni[i]));
 odchylka:=round(soucet/n*100)/100; {zaokrouhleni na 2 mista}
 end;

function min:real; {zjistuje nejmensi hodnotu}
 var p:real;
 begin
  p:=maxint;
  for i:=1 to n do if mereni[i]<p then p:=mereni[i];
  min:=p;
 end;

function max:real; {zjistuje nejvyssi hodnotu}
 var p:real;
 begin
  p:=0;
  for i:=1 to n do if mereni[i]>p then p:=mereni[i];
  max:=p;
 end;

begin        { -- H L A V N I  P R O G R A M -- }
 textbackground(blue);
 clrscr;

 for i:=1 to n do begin {zadani}
  textcolor(yellow);
  write('Zadejte ',i,'. namerenou hodnotu: ');
  textcolor(white);
  readln(mereni[i]);
 end;

 stredni:=((max-min)/2+min); {vypocet stredni hodnoty}

 writeln;
 textcolor(yellow);
 writeln('Vyhodnoceni:');
 for i:=1 to 60 do write('_');
 writeln;

 write('stredni hodnota':16);
 writeln('  nejvetsi odchylka (od stredni hodnoty)');

 textcolor(white);
 writeln(stredni:10:2,(stredni-min):20:2);

 textcolor(yellow);
 for i:=1 to 60 do write('_');
 writeln;
 write('prumerna hodnota':16);
 write('prumerna odchylka':20);
 writeln('relativni odchylka':20);

 textcolor(white);
 write(prumer:10:2,odchylka:20:2);
 writeln((odchylka/prumer*100):20:2,' %');
 repeat until keypressed;
end.

Zpět na: Lekce 8


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal