předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 19

Napište program, který n prvkům pole přiřadí náhodné celočíselné hodnoty od 0 do 100. Počet prvků n bude konstanta. Vytvořte funkce zjišťující maximální a minimální hodnoty, které toto pole obsahuje. Na obrazovku vypište hodnoty jednotlivých prvků pole, minimum a maximum jaké pole obsahuje.


program ukol19;
uses crt;
const n=20;
type pole=array[1..n] of integer;

var cisla:pole;
  i:integer;
  barvy:word;

function min:integer;
 var p:integer;
 begin
  p:=maxint;
  for i:=1 to n do if cisla[i]<p then p:=cisla[i];
  min:=p;
 end;

function max:integer;
 var p:integer;
 begin
  p:=0;
  for i:=1 to n do if cisla[i]>p then p:=cisla[i];
  max:=p;
 end;

begin
 clrscr;
 randomize;

 for i:=1 to n do begin
  cisla[i]:=random(100);
  write(cisla[i]:4);
 end;

 writeln;
 writeln('Minimum tohoto pole je: ', min);
 writeln('Maximum tohoto pole je: ', max);

 repeat until keypressed;
end.

Zpět na: Lekce 8


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal