předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 18

Napište funkci, která určí největší společný dělitel dvou zadaných čísel a a b pomocí naznačeného Eukleidova algoritmu, který spočívá v tom, že se větší z čísel vydělí tím menším, pak se menší vydělí zbytkem po dělení a tak pořád dokola, dokud není zbytek nula. Největším společným dělitelem je pak poslední dělitel.

80 : 48 = 1
32
   48 : 32 = 1
   16
     32 : 16 = 2
      0

Vytvořte rovněž druhou funkci, která určí nejmenší společný násobek zadaných čísel. S výhodou k tomu můžete využít vlastnosti, že součin čísel a a b je roven součinu jejich největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku.

a × b = NSD × NSN

Užijte obě funkce v krátkém programu.


program ukol18;
uses crt;
var x,y:integer;

function nsd(a,b:integer):integer; {nejvetsi spolecny delitel}
 var
  zbytek:integer;

 begin
  repeat           {postupne deleni}
   zbytek:=a mod b;      {zjistovani zbytku po deleni}
   a:=b;
   if zbytek = 0 then break else b:=zbytek;
  until zbytek=0;

  nsd:=b;
 end;

function nsn(a,b:longint):longint; {nejmensi spolecny nasobek}
 begin
  nsn:=(a*b) div nsd(a,b);
 end;

begin
 clrscr;
 write('Zadejte cislo x: ');
 readln(x);

 write('Zadejte cislo y: ');
 readln(y);

 writeln;
 writeln('Jejich nejvetsi spolecny delitel je: ', nsd(x,y));
 writeln('a jejich nejmensi spolecny nasobek je: ', nsn(x,y));
end.

Zpět na: Lekce 7


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal