předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 15

Rozdělte program z cvičení 7 na několik částí užitím vlastních procedur pro zadání rozměrů a výpočet objemu nádrží jednotlivých geometrických tvarů. Redukujte počet proměnných hlavního programu ve prospěch vnitřních proměnných jednotlivých procedur.


program ukol15;
uses crt;
const spotreba=10;
var n:integer;
  objem:real;

procedure kvadr;
 var a,b,c:real;
 begin
 writeln(' K V A D R');
 write('Zadejte prvni stranu podstavy [m]: ');
 readln(a);
 write('Zadejte druhou stranu podstavy [m]: ');
 readln(b);
 write('Zadejte vysku kvadru [m]: ');
 readln(c);
 objem:=a*b*c;
 end;

procedure valec;
 var d,v:real;
 begin
 writeln(' V A L E C');
 write('Zadejte prumer podstavy [m]: ');
 readln(d);
 write('Zadejte vysku valce [m]: ');
 readln(v);
 objem:=pi*sqr(d)/4*v;
 end;

procedure koule;
 var d:real;
 begin
 writeln(' K O U L E');
 write('Zadejte prumer nadrze v metrech [m]: ');
 readln(d);
 objem:=1/6*pi*d*d*d;
 end;

begin { --------  H L A V N I  P R O G R A M ---------}
  writeln('Vyberte tvar nadrze:');  {menu}
  writeln('Kvadrova nadrz - "K"');
  writeln('Valcova nadrz - "V"');
  writeln('Kulova  nadrz - "O"');
  writeln('Konec - ostatni klavesy');
  writeln('-----------------------');
  write('Vase volba?');

  case UpCase(ReadKey) of {prevede na velka pismena}
  'K':kvadr;
  'V':valec;
  'O':koule;
  else exit; {stisknuti ostatnich klaves => ukonceni programu}
  end;

  write('Zadejte pocet osadniku: ');
  readln(n);
  writeln('-------------------------------------');

  writeln('Nadrz o objemu ',objem:2:2,' metru krychlovych,');
  writeln('tedy ',(objem*1000):2:0,' litru, vystaci ',n,' osadnikum');
  write('na ',((objem*1000)/(n*spotreba)):0:0,' dnu');
  writeln(' pri spotrebe ',spotreba,' litru na osobu a den');
end.

Zpět na: Lekce 7


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal