předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 14

Vytvořte program, kterému budete postupně zadávat předem neurčený počet známek a on z nich spočítá průměr, který na konci vypíše společně s počtem známek. Ošetřete zadání tak, aby bylo možné zadat pouze známky v rozsahu <1;5> a klávesu "Esc" pro ukončení zadávání. Pro ostatní případy uživatele upozorněte např.: "Chybné zadání". K zadávání známek použijte funkci ReadKey. Po ukončení zadávání a výpisu průměru a počtu známek bude uživatel tázán, zda chce zadávat znovu.

Rada: Ordinální číslo pro klávesu "Esc" je 27. Ordinální čísla numerických kláves jsou o 48 větší než jejich číselná hodnota, tzn.: ordinální číslo klávesy "1" je 49 apod.


program ukol14;
uses crt;
var
  znamka,soucet,pocet:integer;
  odpoved:char;

begin
 clrscr;
 while odpoved <> 'N' do {cyklus pro opakovani zadani}
  begin
  clrscr;
  soucet:=0;
  pocet:=0;

  repeat        {cyklus pro zadavani jednotlivych znamek}
   write('Zadejte znamku nebo "Esc": ');
   znamka:=ord(readkey)-48;   {ordinalni cisla jsou o 48 vetsi}
   if (znamka>=1) and (znamka<=5) then
   begin
    writeln(znamka);
    soucet:=soucet+znamka;
    pocet:=pocet+1;
   end
   else
   begin
    if znamka=-21 then writeln('Esc'){ord "Esc" je 27 -> 27-48=-21}
    else writeln('neplatna hodnota');
   end;
  until znamka=-21;

  writeln('-----------------------------');
  if pocet=0 then writeln('Nezadali jste zadnou znamku!')
  else
  begin
   writeln('Pocet znamek: ', pocet);
   writeln('Prumer:    ', (soucet/pocet):0:2);
  end;
  writeln('-----------------------------');
  writeln('Chcete zadavat znovu? (Ano/Ne): ');
  odpoved:=Upcase(readkey);
  end;

end.

Zpět na: Lekce 6


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal