předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 12

Napište program, který vypočítá ciferný součet zadaného celého (kladného i záporného) čísla a vypíše jej. Použijte k tomu cyklus while.


program ukol12;
uses crt;
var
 cislo,cif:integer;
begin
 clrscr;
 cif:=0;

 write('Zadejte cislo: ');
 readln(cislo);

 if cislo<0 then cislo:=-cislo;

 while cislo<>0 do
  begin
  cif:=cif + cislo mod 10;
  cislo:=cislo div 10;
  end;

 writeln('Ciferny soucet cisla je: ', cif);
end.

Zpět na: Lekce 6


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal