návrat do menu následující

Na úvod

Krátce z historie Pascalu

Programovací jazyk Pascal byl navržen začátkem 70. let. Jeho autorem je profesor Niklaus Wirth z Vysoké školy technické v Curychu. Název jazyka byl zvolen na počest francouzského filosofa, matematika a fyzika Blaise Pascala. Autor sledoval návrhem jazyka dva cíle:

První verze Pascalu byla publikována r. 1971. Využívání jazyka však odhalilo některé nedostatky, a proto byla r. 1974 uveřejněna opravená definice jazyka, která se stala téměř normou v počátcích jeho existence. V dalším období narůstala nutnost vytvořit skutečnou normu jazyka, která by umožňovala jednoduchý přenos programů zapsaných v Pascalu mezi počítači. V roce 1981 byla vydána norma ISO. Vedle toho vznikla řada komerčních implementací Pascalu, přesněji řečeno dialektů Pascalu, které se od standardního Pascalu dle normy ISO více či méně odchylovaly, zejména zavedením dalších konstrukcí zjednodušujících praktické programování. V oblasti osobních počítačů dosáhla největšího úspěchu implementace firmy Borland pod názvem Turbo Pascal.

Pár slov ke kursu samotnému

Tento kurs je koncipován jako doplněk výuky v rámci osnov střední školy, či jako pomůcka pro začátečníky - programátory - pro uvedení takříkajíc do obrazu. Kurs si však v žádném případě neklade za cíl osvětlit všechna temná zákoutí programování v jazyce Pascal, nýbrž podat solidní základy v algoritmizaci, které by byly aplikovatelné i při přechodu na jiný programovací jazyk.

Kurs je členěn do 10 lekcí, ve kterých bude studentovi postupně předkládána teorie, kterou má pak možnost použít v 25 připravených cvičeních, jejichž řešení je předloženo jednak jako výsledný program (soubor s příponou exe), ale i jeho zdrojový kód (soubor s příponou pas). Mnou vypracovaná řešení by však student neměl brát za závazná, ale spíš jako ukázková, neboť každý problém lze řešit nejrůznějšími způsoby. Snažil jsem se však vhodnou formulací zadání navést řešitele na zpracování co nejbližší tomu mému, aby pak v předloženém zdrojovém kódu měl vodítko.

Pro lepší orientaci v textu jsou použity styly písma s těmito význami:

programový kód

název části programu, jednotky a proměnné použité v textu

jméno procedury, funkce, konstanty, datového typu a klíčová slova použitá v textu

nadpis odstavce k jednotlivým procedurám a funkcím
Prameny:

Doufám, že se Vám bude kurs líbit a že Vám pomůže zvládnout první krůčky budoucího programátora.

autor


návrat do menu následující
Programování v jazyce Pascal